STADGAR

Stadgar för föreningen SpelklubbPKK


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Spelklubb. Föreningen har sitt säte i Örebro.

§ 2 Form & Ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska arbeta för att bredda spelkulturen. Detta kommer att ske genom att Spelklubb anordnar spelkvällar där samtliga medlemmar är välkomna. Till yttermera visso ska föreningen mana till umgänge över generationer och stor åldersskillnad mellan medlemmarna är något att eftersträva.. Jämlikhet mellan könen ska eftersträvas.

§ 3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla som arbetar eller har arbetat på Kunskapsskolan Örebro, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§6 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Firmatecknare

Firmatecknare utses av styrelsen

§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet vid årsmöte eller ordinarie träff. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på detta möte.